Pravila privatnosti

KOŠARKAŠKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Graberje 31, 42000 Varaždin
Udruga upisana u Registar udruga RH
OIB: 95676721033
Reg broj: 05000465
IBAN: HR6024070001100205274 (OTP)

Košarkaški savez Varaždinske županije poštuje privatnost i štiti osobne podatke svih članica i njihovih članova i članova klubova učesnika u natjecanju.

​Ovom Politikom privatnosti Košarkaški savez Varaždinske županije (dalje u tekstu: KSVŽ) Vam u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka daje osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate tekst u nastavku te da nam se, u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, javite.

Ovom Politikom se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima KSVŽ, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, KSVŽ  želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama.

Politikom privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

CILJEVI POLITIKE

Cilj ove Politike privatnosti je objasniti našim članicama i njihovim članovima i članova klubova učesnika u natjecanju:

 • ​koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo
 • ​kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • ​koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 • ​koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

KSVŽ pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti podataka članica i njihovih članova i članova klubova učesnika u natjecanju koji se uvijek mogu obratiti u slučaju upita o obradi njihovih osobnih podataka. Svoja prava sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka Članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju može besplatno ostvariti obraćanjem na e-mail adresu: ksvz2017@gmail.com.

KSVŽ primjenjuje slijedeća načela vezano uz obradu osobnih podataka.

Osobni podaci moraju biti:

 • zakonito, pošteno i transparentno obrađivani („zakonitost, poštenost i transparentnost”);
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);
 • točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih se nakon toga briše iz svih evidencija, osim kada je pozitivnim propisima utvrđen dulji rok čuvanja. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ako je utvrđen legitiman interes KSVŽ ili je članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju dao privolu („ograničenje pohrane”);
 • obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE KSVŽ OBRAĐUJE

U okviru obavljanja svoje djelatnosti KSVŽ obrađuje različite kategorije osobnih podataka čanica i njihovih članova i članova klubova učesnika u natjecanju koji nisu obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti.

​​​Obrađujemo sljedeće osobne podatke poslovnih partnera:

 • identifikacijski podaci (ime i prezime, klub)
 • podaci značajni za statističku obradu podataka dobivenih iz natjecanja (broj postignutih koševa, odigrane minute i druge statističke kategorije povezane sa obradom statističkih podataka na košarkaškim utakmicama)

Putem uobičajene komunikacije osobno, telefonom i e-mailom.

PRAVNI TEMELJ I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

KSVŽ  obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza KSVŽ
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa KSVŽ ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
 • članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

KSVŽ je ovlašten čuvati podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Nakon toga svi podaci se brišu, osim ako je zakonom propisan određeni rok pohrane u kojem slučaju će se podaci pohraniti na propisani rok i neće se smjeti upotrebljavati ni u koje druge svrhe osim zakonom propisane. Izuzetak su sudski sporovi zbog kojih se može produžiti rok čuvanja.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

KSVŽ nije imenovalo Službenika za zaštitu podataka jer člankom 37. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je imenovanje službenika za zaštitu podataka u tri konkretna slučaja koja se ne mogu primjeniti na Košarkaški savez Varaždinske županije.

PRIJENOS PODATAKA PRIMATELJIMA

Prijenos podataka drugim primateljima, može biti dozvoljen samo uz pisanu suglasnost članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua, koji mora prethodno biti potpuno informiran o osobnim podacima koji se prenose, svrhama obrade, identitetu primatelja i razlozima prijenosa.

PRAVA ČLANOVI ČLANICA I ČLANOVI KLUBOVA UČESNIKA U NATJECANJUA

KSVŽ  poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

Članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju imaju sljedeća prava:

Pravo na informacije

Članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju ima pravo dobiti od KSVŽ informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od članova članica i članova klubova učesnika u natjecanju ili ne. Pružanje informacija mora biti dano na jasan i razumljiv način. Smatra se da je članica i svi njeni članovi i članova klubova učesnika u natjecanju informirani o svojim pravima na javno dostupan način, putem ove Politike privatnosti.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju imaju pravo od KSVŽ ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a KSVŽ ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, osim kada je zakonom propisan dulji rok čuvanja
 • obrada se temelji na privoli članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua, a članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju je povukao privolu, s tim da ne postoji niti druga pravna osnova za obradu;
 • članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju je uložio prigovor na obradu koja se temelji na legitimnim interesima KSVŽ, osim ako KSVŽ dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava Republike Hrvatske;

Pravo na pristup podacima – članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju ima pravo dobiti od KSVŽ potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, omogućiti mu pristup osobnim podacima te dati informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima kojima se šalju osobni podaci, roku pohrane, pravu članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na ograničavanje obrade, pravu na prigovor na obradu te pravu na pritužbu nadzornom tijelu. Članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju ima pravo na zahtjev, biti obaviješten o eventualnom postojanju automatiziranog načina donošenja odluke, uključujući izradu profila, uz smisleno objašnjenje o kojoj je logici riječ, kao i o važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua. Također, članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju ima pravo na zahtjev, dobiti informaciju prenose li se njegovi osobni podaci u treće zemlje ili međunarodne organizacije te o poduzetim zaštitinim mjerama pri takvom prijenosu.

Osim gore opisanih informacija, KSVŽ  je dužan na zahtjev članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua, omogućiti mu uvid i dobivanje kopije njegove osobne dokumentacije pohranjene kod KSVŽ.

Član svake od članica KSVŽ  ima pravo od KSVŽ  saznati izvor podataka i ima pravo biti obaviješten o automatiziranom donošenju odluke te mogućim posljedicama takve obrade.

Pravo na ispravak – člna svake od članica ima pravo bez odgađanja ishoditi od KSVŽ ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se na njega odnose. Dodatno, članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju imaju obvezu ažuriranja svojih osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka – U slučajevima kada KSVŽ provodi automatiziranu obradu podataka koja se temelji na privoli članova članica ili članova klubova učesnika u natjecanju ili je nužna radi ispunjenje ugovora u kojem je članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua prije sklapanja ugovora, KSVŽ je dužno na zahtjev članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua dostaviti mu osobne podatke koji se odnose na njega, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te je dužno na zahtjev članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua takve podatke prenijeti drugom voditelju obrade, pod uvjetom da navedeno ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

Pravo na prigovor – U slučajevima kada se obrada osobnih podataka članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua vrši na temelju legitimnih interesa KSVŽ, tražitelj prava ima pravo u svakom trenutku na takvu obradu uložiti prigovor. KSVŽ će postupajući temeljem uloženog prigovora, u svakom pojedinačnom slučaju, procijeniti pretežu li legitimni interesi KSVŽ za provođenjem ovakve obrade nad interesima pravima i slobodama tražitelja prava. KSVŽ je ovlašteno nastaviti s daljnom obradom jedino ako procijeni da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese prava i slobode tražitelja prava, u protivnom dužno je obustaviti svaku daljnju obradu.

Pravo na ograničenje obrade – član svake od članica ili član kluba učesnika u natjecanju ima pravo od KSVŽ tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua, te kada KSVŽ više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na ograničenje obrade podaci u bazi podataka KSVŽ se neće mijenjati sve dok traje postupak po zahtjevu tražitelja zahtjeva. Po rješavanju predmetnog slučaja, KSVŽ će tražitelja prava obavijestiti o prestanku ograničenja obrade.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Zahtjev za ostvarenje bilo kojeg od gore navedenih prava članica i njenih članova ili članova klubova učesnika u natjecanju mora biti upućen putem e-mail: adresu: ksvz2017@gmail.com

Pisani zahtjev mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

 • Osobne podatke Članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua (Ime, prezime i OIB radi njegove identifikacije prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i davanja odgovora na upit koji se odnosi na osobne podatke konkretnog članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua)
 • Koja od navedenih prava želi iskorisiti
 • Adresu za dostavu odgovora na zahtjev

KSVŽ je odgovoran postupiti sukladno zahtjevu članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Rok se može, po potrebi, produžiti za dodatna dva mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanju koji je podnio zahtjev će biti izvješten o svakom takvom produljenju roka.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo, KSVŽ provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, te najnovija tehnološka dostignuća, ali i troškove provedbe, primjereno svojim mogućnostima.

IZVJEŠĆIVANJE O POVREDI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

KSVŽ će o povredi osobnih podataka najkasnije 72 sata od saznanja, obavijestiti nadzorno tijelo o povredi, ako je riječ o takvoj naravi povrede osobnih podataka koja može rezultirati ugrožavanjem prava i sloboda članovi članica i članovi klubova učesnika u natjecanjua (npr. novčani gubici, otkrivanje profesionalne tajne, diskriminacija, oštećenje ugleda ili bilo koja druga značajna socijalna i ekonomska šteta).